Przejdź do treści

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz ze zwracanym towarem, proszę pamiętać, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia nam dowodu jego odesłania.

ADRESAT (SPRZEDAWCA):

Adresat Srzedawca:
Aga Ptasik Agnieszka Materska-Ptasik , Aleja Róż 1, 10-151 Olsztyn, NIP 1180747705

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, które przedmiotem są:

1) …………………………………..  – cena: …………………………………..,

2) ………………………………….. – cena: …………………………………..,

Dane obowiązkowe

Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ……………………………………………………………………            

Imię i nazwisko klienta: ………………………………………………………………………………..                              

Adres klienta: ……………………………………………………………………………………………..                               

Dane dobrowolne, które ułatwią nam komunikację

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ……………………………………………………………………………….

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pana / Panią użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli płacił Pan / Pani w inny sposób niż przelewem na rachunek bankowy, a chce Pan / Pani otrzymać zwrot na rachunek bankowy, proszę poniżej podać numer rachunku bankowego do zwrotu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………..                   ……………………………………………………………………………………………….

  data wypełnienia                     podpis (jeżeli formularz przesyłany jest formie papierowej lub skanu)

Pouczenie

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie (w przypadku umów sprzedaży towarów) lub od dnia zawarcia umowy (w przypadku pozostałych umów). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest adresat niniejszego oświadczenia. Dane przetwarzane są w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także stanowi wykonanie obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami prawa dot. odstąpienia od umowy. Formularz odstąpienia zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawca, dostawca systemu CRM, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o indywidualny kontakt. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.